Huvudbild för Trombocyter

Trombocyter – Fakta och guide

Trombocyter. Vad är det för något? Det svaret kommer att ges i denna text. Utöver en beskrivning av vad trombocyter är, kommer vi även att gå igenom den fysiologiska betydelsen av trombocyter såsom sjukdomar relaterade till blodkroppen.

Vad är Trombocyter?

Trombocyter

En trombocyt är mer känd i folkmun som en blodplätt. Detta är inte att förvirra med en blodpalt. Blodpudding är en mer korrekt analogi, i alla fall i dess komposition. Det enklaste sättet att beskriva en trombocyts funktion, är att hänvisa till trädkåda.

Om man skär upp ett träd och låder dess koda flöda, kommer man tids nog att märka vissa egenskaper. Kådan har efter en period hårdnat till och lagt sig likt ett bärnstensförband på barken. Detta är i syfte att skydda trädets inre från främmande element. Man kan säga att trombocyter, eller blodplättar, har samma funktion i våra kroppar.

Koagulerar blodet

Trombocyt är den tredje blodkroppen utöver röda och vita blodkroppar. Dess roll i blodet är att binda sig samman vid potentiella inre blödningar, för att därmed stoppa dessa. Detta kallas koagulering av blodet, och trots att det sker inne i kroppen, kan det jämföras med de sårskorpor som skapas vid yttre blödningar.

Trombocyter är även minst till antalet jämfört med de röda och vita blodkropparna. det uppskattas att en fullvuxen människa har mellan 150-400 miljarder trombocyter per liter blod, vilket möjligen låter som mycket. Dock är de minimalt till antalet om man ser till de två andra komponenterna i vårat blod.

Kommer från benmärgen

Bild på benmärg

Trombocyter ser sin uppkomst och producering i våran benmärg. Därifrån söker de sig ut i blodet för att bära en funktion som ett inre förband vid blödningar. En trombocyts komposition är likt ett cellfragment. De saknar både en cellkärna och ribosomer, utan består bara av ett cellmembran, cytoplasma och mitokondrier osv.

En trombocyt är alltså inte en fullständig cell. Deras livstid ligger mellan 8-10 dagar, och de förnyas kontinuerligt genom en människas livstid. Denna relativt korta existens för en trombocyt i vårat blod beror på att de har en så kallad programmerad celldöd. Det vill säga, de är menade att ha en hög frekvens på sin omsättning.

Täcker upp för röda blodkroppar

Det första försvaret mot en blödning inne i ett av människokroppens blodkärl är de röda blodkropparna. Om de dock inte mäktar med att utföra sin uppgift, kommer trombocyter till undsättning. Genom att binda sig samman med andra blodplättar, kan en trombocyt på sådant vis sätta en liten propp där blodkärlet har brustit, och på så vis förhindra vidare blödning.

För lågt värde av trombocyter

Om du lider av ett för lågt värde av trombocyter i blodet kallas detta Trombocytopeni. Det betraktas som en sjukdom, och vid större besvär bör läkarvård uppsökas. Trombocytopeni yttrar sig genom att man lätt får blåmärken som blödningar på huden och slemhinnor. Dessa blödningar kan även vara av en mer seriös art genom att infinna sig i såväl muskler som hjärnan. Dock är detta ovanligt.

Trombocytopeni kommer sig av att benmärgen inte producerar tillräckligt med blodplättar. Detta är ett men som kan uppstå av en mängd olika orsaker. Alkoholmissbruk, näringsbrist på folsyra, cancersjukdomen leukemi och i vissa fall läkemedel kan alla ligga till grund för ett fall av trombocytopeni.

Behandling vid för lågt värde

Bild på mediciner

Om man skulle finna sig i den olyckliga situationen att man lider av trombocytopeni, finns det behandlingar tillgängliga. Först och främst måste en läkare finna orsaken till varför man har ett lågt värde av blodplättar i kroppen. En annan sjukdom eller åkomma ligger alltid till grund till trombocytbrist, och att hitta den ursprungliga orsaken är av högsta prioritet.

När man väl diagnostiserats med den underliggande sjukdomen, kan behandlingen ta vid. Ett av de främsta sätten att bota trombocytopeni är genom läkemedlet kortison. Forskning pekar mot att hela 75% av patienter med trombocytopeni som behandlats med kortison visar på märkbar förbättring.

Om man dock lider svårt av sjukdomen, kan det hända att kortison inte hjälper till. Då är man istället i behov av en trombocyttransfusion.

För högt värde av trombocyter

Det kan även hända att blodet har ett för högt värde av trombocyter. I dessa fall kan det handla om att man lider av blodsjukdomen Polycytemi. Polycytemi gör så att alla de tre blodkropparna tillverkas i för hög omsättning, vilket i sin tur gör blodet trögflytande i ådrorna. En av de mest förekommande symptom på polycytemi är en migränliknande huvudvärk.

Andra symptom på polycytemi är:

  • Synrubbningar
  • Sus i öronen
  • Kroppsklåda under varma förhållanden
  • Yrsel
  • Dålig blodcirkulation

Orsakerna till att man drabbas av polycytemi kan variera. I vissa fall kan det bero på att man är uttorkad. En vätskebrist i kroppen är alltid något att undvika, då man kan dom följd kan komma lida av flera olika men. Polycytemi är ett av dem.

Andra orsaker kan vara relaterade till en andningssjukdom. Om lungornas kapacitet är reducerat till följd av en sjukdom, kan produktionen av blodkroppar komma att öka markant i benmärgen. Detta för att kroppen försöker kompensera för den bristande tillförseln av syre från lungorna.

Behandling vid för högt värde

I likhet med ett lågt värde av trombocyter i blodet, behandlar man polycytemi först och främst genom att identifiera den grundläggande orsaken till sjukdomen. Vare sig det rör sig om vätskebrist i kroppen eller en andningssjukdom, måste det föreliggande menet först och främst få behandling. Därefter kan polycytemi hanteras.

Om det handlar om polycytemi till följd av vätskebrist, brukar oftast dropp räcka som botemedel. Om det krävs en mer direkt behandling, finns det läkemedel som reducerar produktionen av blodkroppar. Dessa finns hos din läkare som recept.

Trombocyter är en del av dig

Även om ordet ”trombocyter” må låta främmande, är de en absolut nödvändig och livsfrämjande komponent i ditt blod. Det mer vardagliga ordet ”blodplättar” kanske hör mer hemma hos gemene svensk, dock betyder de samma sak!

Ta tillvara och värna om ditt blod. Sedan urminnes tider har den röda sörjan som forsar genom våra kroppar både vördats som avgudats som källan till våran fortlevnad. Tänk på vad du stoppar i dig. Om du skulle känna att något inte står rätt till i kroppen, vänd dig då till en medicinsk undersökning.